...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Trasy rowerowe | Komańcza - Medzilaborce, cz.III

Transgraniczna trasa rowerowa Komańcza - Medzilaborce. Cz.III
Cross-Boundary Cycling Route Komańcza - Medzilaborce. Vol.IIITurystyczna trasa rowerowa "Laborecka wędrówka"

Całość projektu lokuje się przy granicy Polski i Słowacji, gdzie obejmuje północną część Słowacji - Kraj Preszowski. Wszystkie połączone odcinki są otwarte, dając możliwość przedłużania, dołączania innych tras w różnych kierunkach. Zaletą oraz atutem tak zaprojektowanej trasy rowerowej po stronie słowackiej jest to, iż z każdym następnym odcinkiem zbliżamy się do granicy z Ukrainą i Węgrami w zależności od kierunku trasy.

Tourist cycling route "Laborecka wędrówka"

The whole project is located at the boundary between Poland and Slovakia, extending over the northern part of Slovakia - the Preszov Land. All the connected sections are open, which enables their extension and addition of other routes in different directions. An advantage of a cycling route designed this way on the Slovak side is the fact that every successive section of the same take us closer to the boundary with Ukraine and Hungary, depending on the direction of the route.Cyklotrasa Komańcza - Słowacja przez przejście graniczne Radoszyce - Palota
Through the border crossing Radoszyce - Palota
» Powiększ / Zoom «

Dnia 21 października został uroczyście otwarty Transgraniczny Szlak Rowerowy Komańcza - Medzilaborce, który został oznaczony w ramach projektu współpracy transgranicznej ze środków Phare CBC oraz Fundacji Karpackiej w Polsce.

medzilaborce Medzilaborce mesto
foto: P. Szechyński

Szlak rowerowy na stronę słowacką wkracza z kierunku Radoszyc przez nowoutworzone przejście graniczne w Palocie (od 02/2005 drogowe) i prowadzi wśród przepieknej scenerii Beskidu Niskiego oraz Parku Krajobrazowego Karpaty Wschodnie. Trasa prowadzi po terenach powiatu Medzilaborce o wysokości 300-700m n.p.m. poprzez przygraniczne obszary z dziewiczą przyrodą i czystym powietrzem.

Poszczególne szlaki rowerowe są podzielone na kilka odcinków:

Palota granica państwa - Palota - Tunel Łupkowski - Palotske Jedliny - ośrodek Pod Lozovatą - Palota - 13,5km.

Palota Palota
foto: P. Szechyński

Na szlaku są zorganizowane miejsca odpoczynku: pod tunelem, w ośrodku Spółki Leśnej i przy drodze głównej do Paloty. W miejscach tych znajdują się także tablice informacyjne.

Palota - Vydrań - Kalinov - Danova - Vydrań - 19,5km.

Z dzielnicy Medzilaborzec Vydrań kontynuujemy wycieczkę w kierunku do Kalinova, nastepnie leśną dróżką do ośrodka w Danovej i z powrotem do Vydrani. Przy studzience na rozdrożu do Danovej znajduje się nastepne miejsce odpoczynku.

Vydrań - miasto Medzilaborce - 6,5km.

Ten laborecki szlak prowadzi z Vydrani. Przed rozjazdem kolejowym 250m po prawej stronie można zwiedzić w lesie cmentarz żydowski, a następnie w Medzilaborcach wiele zabytków (kościoły, pomniki, miejsca pamięci) oraz wyjątkową wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy Warhola. Przy pominku pamięci czeskich legionistów oraz na małej stacji kolejowej są umieszczone tablice informacyjne. Po prawej stronie za rzeką Laborec znajduje się park leśny Kamjana - miejsce spacerów z przepięknym widokiem na okolicę.

Medzilaborce - Habura - Certiźne granica państwa - Jaśliska (PR) - Medzilaborce - 26km.

Na tym szlaku znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Haburskie Torfowisko, Pod Demjatou (Habura) i Mokre Łąki pod Certiźnym. Wystepują tu zespoły torfowe, rzadkie gatunki zwierząt i ptaków.
Z Certiźnego, w kierunku na Medzilaborce, Vyravę i Sninę prowadzi Karpacki Szlak Rowerowy. W okolicy Sniny znajdują się drewniane cerkiewki.

Medzilaborce - Monastyr - Krasny Brod - Rokytovce - Svidnik - Vysny Komarnik - 11km (w powiecie Medzilaborce).

Ruiny monastyru stanowią część historii całego regionu Laboreckiego. Znajduje się on w kierunku południowym od Krasnego Brodu. W kapliczce Matki Boskiej, która została przebudowana w roku 1759, a zachowała się do czasów współczesnych jest cudowna ikona Przeświętej Bogurodzicy w barokowych, srebrnych ramach. Tu jest umieszczona tablica informacyjna naszego szlaku. Z Krasnego Brodu szlak prowadzi do Kamjanej na Czarci Kamień.

W miejscowościach na terenie Powiatu Świdnickiego, znajdują się także drewniane cerkiewki, które stanowią ciekawy szlak turystyczny.

Medzilaborce - Radvań nad Laborcom - Olka - Humenne - 22km (w powiecie Medzilaborce).

W poszczególnych miejscowościach możemy zwiedzić greckokatolickie cerkiewki z lat 1790 - 1922. Okoliczne lasy są bogate w zwierzyną oraz płody leśne, zwłaszcza w grzyby. Szlak Rowerowy prowadzi po drogach 2 kategorii.

Wstecz: Trasa rowerowa

On 21st October 2003, we celebrated the opening of the Cross-Boundary Cycling Route Komańcza - Medzilaborce marked out under the cross-boundary cooperation project, financed from the funds of Phare CBC and the Carphatian Foundation in Poland.

The cycling route enters the Slovak side from the direction of Radoszyce through the newly established border crossing in Palota and leads through the beautiful landscape of the Low Beskid Mountains and the East Carpathians Landscape Park. The route leads through the territory of the district of Medzilaborce, from 300 to 700m above sea level, through cross-boundary territories with virgin nature and clean air.

Individual cycling routes are divided into a few sections:

State border in Palota - Palota - Łupkowski Tunnel - Palotske Jedliny - Pod Lozovatą centre - Palota - 13,5km.

On the route there are organised resting sites: under the tunnel, in the Forest Company centre and by the main road to Palota. There are also information boards in these places.

Palota - Vydrań - Kalinov - Danova - Vydrań - 19,5km.

From Medzilaborec Vydrań we continue the tour to Kalinov, then, along a forest path to the centre in Danova and back to Vydrań. At the well on the crossroads to Danova there is another resting site.

Vydrań - the town of Medzilaborce - 6,5km.

This Laborec route starts in Vydrań. Before the railway junction, 250m on the right, you can visit a Jewish cemetery in the woods and then, in Medzilaborcach there are many historic monuments (churches, monuments, memorials) and an exceptional exhibition in the Andy Warhol Modern Art Museum. Information boards are placed near the Czech legionaries' memorial at a small railway station. On the right, behind the Laborec river, there is a forest park Kamjana - a place for walks with a beautiful view on the local territory.

Medzilaborce, cerkiew prawosławna.
foto: P. Szechyński

Medzilaborce - Habura - border crossing in Certiźne - Jaśliska (PR) - Medzilaborce - 26km.

On this route there are 3 nature reserves: the Habura Moor, Pod Demjatou (Habura) and Mokre Łąki near Certiźne. There is peatland, rare and endangered species of animal and birds.
From Certiźne the Carpathian Cycling route leads to Medzilaborce, Vyrava and Snina. Near Snina there are wooden Orthodox churches.

Medzilaborce - Monastyr - Krasny Brod - Rokytovce - Svidnik - Vysny Komarnik - 11km (in the county of Medzilaborce).

Andy Warhol Medzilaborce Andy Warhol, obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Modern Art Museum)
foto: P. Szechyński

Ruins of the monastery form part of the history of the entire Laborec region. It is situated south of Krasny Brod. In the chapel of Our Lady, reconstructed in 1759 and preserved until this day, there is a miraculos icon of the Holiest Mother of God in Baroque, silver frames. This is a location of the information board of our route. From Krasny Brod the route leads to Kamjana to the Devil's Rock. In villages of the District of Swidnik there are also wooden Orthodox churches forming an interesting tourist route.

Medzilaborce - Radvań nad Laborcom - Olka - Humenne - 22km (in the county of Medzilaborce).

In individual villages we can visit Greek Catholic Orthodox churches dating back to 1790 - 1922. The local woods are abundant with game and crops, particularly mushrooms. The Cycling Route leads by 2nd category roads.

Back Page: Cycling route


Informator / Information

 • Urząd Gminy w Komańczy (District office in Komańcza):
  38-543 Komańcza 166
  pow. sanocki
  woj. podkarpackie
  tel/fax: (013) 467-70-35
 • Centrum Promocji i Informacji Turystycznej (Tourist Information District Office):
  tel/fax: (013) 467-70-76
 • Mesto Medzilaborce:
  Mierova 326/24
  068 01 Medzilaborce
  Slovensko
  tel. (0042) 157 732 1206 - sekretariat UM Medzilaborce
  (0042) 157 732 1660 - Informacja turystyczna.
  (podane telefony dotyczą rejony Polski).

Tekst pochodzi z folderu "Transgraniczna Trasa Rowerowa Komańcza - Medzilaborce".
Umieszczono za zgodą Urzędu Gminy w Komańczy

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023