...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa
Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustjanowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Dawne wsie | Krywe

Krywe nad Sanem

Rys historyczny Krywego:

Krywe nad Sanem położone jest w malowniczej dolinie tej największej z bieszczadzkich rzek, pomiędzy pasmem Otrytu a szczytami Bukowiny (911m n.p.m) i Stołów (968m n.p.m.). Niegdyś wieś graniczyła z Hulskiem od wschodu i Tworylczykiem wraz z Tworylnem od strony zachodniej - dziś graniczy z pozostałościami po tych wsiach, sama pozostałością będąc.

Krywe nad Sanem Krywe, widok z grzbieciku wzgórza Diłok (2005)
foto: Relka
Krywe nad Sanem Krywe, od strony Rylego, 2017
foto: P. Szechyński

Krywe lokowano na prawie wołoskim przed rokiem 1526 a po roku 1502, kiedy to wzmiankowana była po raz pierwszy, w dobrach należących do Kmitów. Do roku 1553 znajdowała się w rękach Piotra Kmity, później wdowy po nim Barbary z Herbertów. Po śmierci Barbary (1579) przypadła do działu po Annie z Kmitów na jej spadkobierców, potomków Stanisława Herberta i Jana Barzego.

Krywe Krywe (2006)
foto: P. Szechyński

Regestr podatkowy z roku 1589 wykazał w Krywem 6 łanów osiadłych przez kmieci, 3 łana w posiadaniu kniazia i 1 łana w posiadaniu miejscowego popa. Wówczas w Krywem odnotowano również istnienie jednokołowego młyna wodnego.

W roku 1630 chłopi z Hulskiego i Zatwarnicy napadli na znajdujący się w Krywem dwór kasztelana sanockiego Andrzeja Boguskiego. Słudzy szlacheccy odnieśli rany a dwór został złupiony.

Powierzchnia Krywego w roku 1868 wynosiła 2646 mórg (1522,8ha) w tym 1145 mórg lasów (658,9ha). Grunty chłopskie obejmowały: 270,5ha roli ornej, 141,5ha łąk i ogrodów oraz 123,7ha pastwisk. We wsi mieszkała wówczas rodzina szlachty zagrodowej nazwiskiem Pasławscy.

Przez cały okres istnienia wsi mieszkańcy Krywego podejmowali liczne próby budowy młyna - obiektu niezbędnego w ówczesnej wsi. Było to zawsze zadanie trudne, bowiem Krywe leży nad potokiem słabo zasobnym w wodę (Krywiec), stąd też po wspomnianym wyżej młynie istniejącym w roku 1589 nastąpiła dość długa przerwa. W wyniku podejmowanych prób powstały następujące obiekty:

  • Młyn "stary" - na prawym brzegu potoku Krywiec, ok. 150m powyżej jego ujścia do Sanu. Wykazny jest na mapie von Miega z 1780r., oraz na mapie z roku 1824. Zlikwidowany prawdopodobnie z braku odpowiednich warunków wodnych.
  • Młyn "górny" na potoku Krywiec - znajdował się 630m na południe od cerkwi a powstał około roku 1870. Budowa młyna wiązała się z niewielkim przesunięciem koryta potoku na odcinku ok. 20m. Prawdopodobnie powyżej młyna znajdowała się niewielka tama oraz zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 25m2.
  • Młyn Mikołaja Hodowańca - brak bliższych szczegółów. Wiadomo iż zamożny gospodarz Mikołaj Hodowaniec (przydomek "do Kozyka") posiadał tutaj młyn. Młyn znajdował się w miejscu gdzie było źródło wody o cudownym smaku. Nie mógł pracować w latach posuchy, dlatego też po jakimś czasie Mikołaj Hodowaniec przerzucił się na bednarstwo i kołodziejstwo. Miejsce po jego młynie nazwano Młynyszcze.
Krywe - pozostałości dworu Pozostałości dworu w Krywem (2013)
foto: P. Szechyński

Zabudowania dworskie znajdowały się w północnej części wsi pomiędzy Sanem a drogą Hulskie - Tworylne. Sam dwór stał ponad drogą na grzbiecie wzgórza Diłok. W roku 1852 był tu dwór murowany, cztery dworskie budynki murowane oraz pięć drewnianych. Wymiary dworu to 30,5x11,8m, orientowany na godzinę 12.10. Na osi dworu w kierunku północnym znajdował się park dworski (2,2ha). Przy osi parku stały dwa drewniane budynki, prawdopodobnie mieszkalne, natomiast na wschód od parku znajdowały się budynki gospodarcze. W 1868 roku do dworu należało 986,9ha ziemi. W 1921 roku we dworze zamieszkiwało 13 osób. W 1932 roku właściciel majątku Stanisław Kopczyński uzyskał zezwolenie na parcelację gruntów o powierzchni 829,33ha i do roku 1939 większość z nich sprzedał chłopom. Majątek Krywe ograniczał się stopniowo do lasów. W roku 1935 nabyła go firma drzewna "Pilak", która rok później uruchomiła tu tartak parowy, zlokalizowany obok dworu. 10 czerwca 1945 wszystkie grunty rolne oraz leśne majątku Krywe przejął Skarb Państwa. Zabudowania dworskie spaliły we wrześniu 1945 roku upowskie oddziały. Do dnia dzisiejszego zachowały się niewielkie ślady po dworze w postaci resztek podmurówki.

Krywe, jedna z piwnic w dolinie potoku Krywiec Krywe, jedna z piwnic w dolinie potoku Krywiec (2013)
foto: P. Szechyński

W Krywem mieszkał jeden z uczestników powstania styczniowego 1863 roku - kapitan Aleksander Ubysz h."Cholewa", urodzony w roku 1833; syn Józefa - właściciela majątku Ostrobóż w Ziemi Bełskiej. Był oficerem armii austriackiej. W powstaniu 1863r., walczył początkowo jako szeregowy, potem sierżant a następnie kapitan wojsk polskich w oddziałach Czchowskiego i Zapałowicza. Brał udział w bitwie pod Hutą Krzeszowską (ranny), nad Tanwią, Tyszowcami i Mozołowem. Ujęty przez Rosjan został skazany na śmierć przez rozstrzelanie, udało mu się jednak uciec z więzienia we Włocławku. W Krywem osiadł po powstaniu, gdzie później zasłynął jako poeta, literat i gawędziarz. Posługiwał się pseudonimem literackim Symplicius Gawin. Uchodził również za jednego z najlepszych myśliwych w Galicji. Ożenił się z Marią Niesiołowską z Sokolego. Ostatki życia spędził we Lwowie, gdzie zmarł w roku 1890 i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Krywe - ruiny cerkwi Ruiny cerkwi greckokatolickiej z 1842r. (2013)
foto: P. Szechyński

Prócz młynów znajdował się w Krywem niewielki staw dworski. Powstał przez spiętrzenie małego potoczku mającego ujście powyżej potoku Krywiec niewielką groblą. Znajdował się 100m od brzegu Sanu, jego powierzchnia to ok. 1350m2.

W roku 1848 we wsi istniała szkoła parafialna do której uczęszczało szczęściu uczniów a ich nauczycielem był Petro Jurczyszak. Szkoła działała co najmniej do roku 1868.

Słownik geograficzny z roku 1880, tak opisuje Krywe u schyłku XIXw. (pisowania oryginalna):
Krywe, za Tworylnem, wieś na lewym brzegu Sanu, w pow. Lisko, 506m npm, ma parafią gr.-katol, należy do par. rzym.-katol. w Polance a urzędu poczt. w Chrewcie. Od południa ciągną się wielkie bory, przeważnie bukowe, po górach, z których najwyższa Stoły dochodzi 967m npm, od północy zaś za Sanem ciągnie się lesiste pasmo Odryt ze szczytami dochodzącymi 846m npm bezwzględnej wysokości. Gleba wymaga pracowitej uprawy. Z 403 mk. przebywa stale 6 na obszarze więk.pos., 329 wyznaje religię gr.-katol., a 74 rzym.-katol. Cerkiew murowaną zbudowano w r.1842. Pos.więk. Mikołaja Pisarczuka ma obszaru 334 roli, 77 łąk i ogrodów, 159 pastw., i 1145mr lasu; pos.mniej. 476 roli, 246 łąk o ogr., 215mr pastw. Krywe graniczy za zach. z Tworylnem a na wsch. z Hulskiem.

Wspomniana cerkiew dotrwała tu do lat powojennych XX wieku. W 1904 roku istniała we wsi skarbona cerkiewna a od roku 1905 bractwo trzeźwości, które w 1910 liczyło 50 członków a działało co najmniej do roku 1930. Obecnie cerkiew znajduje się w ruinie.

Więcej na temat cerkwi oraz cmentarza a także zdjęcia: Cerkiew w Krywem

Krywe, ruiny dworu Krywe, ruiny dworu, 2024
foto: Mirek Piela
Krywe, ośrodek UM Lublin Krywe, nowy (poprzedni spłonął) budynek UM Lublin, 2021
foto: Mirek Piela
Krywe - U Tośki Krywe, gosp. agroturystyczne "U Tośki", na drugim planie wzgórze Diłok z ruiną cerkwi, 2007
foto: P. Szechyński

Podczas I wojny światowej w okolicach Krywego toczyły się walki. Księga zgonów podaje 5 osób poległych w wyniku ostrzału; byli to: Eliza Arendar (lat 57), Marceli Kulpiński (l.1), Fedio Lewita (l.73), Mikoła Semanicz (l.57) i Mikołaj Wajda (l.26).

Podczas spisu ludności przeprowadzonego w roku 1921 mieszkańcy podali następującą narodowość: rusińską (441) i polską (31). Nikt nie przyznał się do narodowości żydowskiej ani niemieckiej.

Krywe - dolina potoku Krywiec Dolinka potoku Krywiec, teren dawnej zabudowy wsi
foto: P. Szechyński

W roku 1934 prowadzili tu badania autorzy pracy "Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem" Jan Falkowski oraz Bazyli Pasznycki, którzy opublikowali ją w roku 1935 we Lwowie. Autorom udało się m.in. odnotować przydomki (przezwiska) używane przez mieszkańców Krywego, były to: Błyściw, Bunda, Chwaj, Czupka, Diaky, Herekes, Hołub, Jachwak, Jaśko, Juśkiw, Kabała, Kachnycz, Kaczaj, Katan, Kogut, Korneckij, Krywyj, Łongusz, Maczyta, Maniwczyn, Mazur, Pronowid, Prusak, Prystasz, Sagal, Saraka, Srul, Szkrut, Waszczakiw i Wityk. Doktorzy Falkowski (Polak) i Pasznycki (Ukrainiec) zaliczyli Krywe do strefy przejściowej pomiędzy Łemkami a Bojkami. Poszukiwali oni jednak głównie granic dialektycznych pomiędzy gwarami Łemków i Bojków (Pasznycki był językoznawcą) a w takim przypadku zawsze mamy do czynienia ze strefą przejściową, w której gwary mieszają się wzajemnie. Podejście autorów pracy nie było naukowe. Ostateczne granice pomiędzy Łemkowszczyzną z Bojkowszczyzną przeprowadził profesor Reinfuss, który prowadził swoje badania po Falkowskim i Pasznyckim, miał również inne - bardziej naukowe i etnograficzne podejście poszukując granic między grupami wyrażające się w ich świadomości.

Krywe bobry Krywe, w dolince zamieszkały bobry
foto: P. Szechyński

14 sierpnia 1938 roku w Krywem odbyła się uroczystość upamiętnienia 950-lecia Chrztu Rusi, w której wzięło udział ok. 2 tysięcy wiernych a także wielu księży z powiatu leskiego i turczańskiego. Obok cerkwi ustawiono wówczas pamiątkowy krzyż.

Do wybuchu II wojny światowej właścicielami wsi byli m.in. do 1553 Piotr Kmita, po nim do 1579r. Barbara z Herburtów (żona P. Kmity), 1588r. Katarzyna i Stanisław Herburtowie, 1589r. Stanisław i Erazm Herburtowie, 1630r Andrzej Boguski a po nim od 1663 ród Boguskich, od 1828 do 1848r. Feliks Łążyński a następnie wdowa po nim Karolina z Ubyszów Łążyńska. W roku 1874 nastąpił podział spadku pomiędzy Józefa Ubysza, Aleksandra Ubysza, Anielę z Ubyszów Dziewiałtowską, Henryka Ubysza, Marię, Bronisława i Henryka Zbrożków. W latach 1874-1875 większą część majątku Krywe zakupili Mikołaj i Julia Pisarczuk, następnie od 1894 Adam i Stefania z hr. Włodków de Levoaux. W roku 1896 na licytacji Krywe zakupił dr Artur Goldhamer i dr Ignacy Steinhaus a od nich odkupili go dr Alfred Buresz i Bolesław Zatorski. W latach 1904-1912 majątek należał już do Jakuba Liebera a w latach 1912 - 1935 właścicielem Krywego był Stanisław Kopczyński z Ostapii. Firma "Pilak" posiadała Krywe w latach 1935-1945, po nich majątek przejął Skarb Państwa.

Krywe - most Most na Sanie w Krywem - pozostałości
foto: P. Olejnik

Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku Krywe zostało przecięte granicą państwową. Granicę stanowił w tym miejscy San - jego południowa strona znalazła się na terytorium Niemiec a północna została przyłączona do ZSRR. Po wojnie część południowa wróciła do Polski, natomiast północna pozostała w ZSRR.

W czerwcu 1946 roku mieszkańców wysiedlano do Związku Radzieckiego, jednak po wojnie większość z nich ukrywała się w lasach i w efekcie udało się wysiedlić tylko 16 rodzin. Pozostałą część mieszkańców - ponad 300 osób - wysiedlił w roku 1947 oddział Ludowego Wojska Polskiego. Wywieziono ich do powiatu Szczecinek (ówczesne koszalińskie).

Wzgórze Diłok w Krywem z ruiną cerkwi Wzgórze Diłok w Krywem z ruiną cerkwi
foto: P. Olejnik

Lata 60 i 70 stały w Krywem pod znakiem wypasu bydła z PGR w Czarnej Dolnej. Ok. roku 1970 tereny wsi zostały wytypowane do założenia Ośrodka Pracy Więźniów - planowano rozwinięcie tu hodowli bydła. Na tę okoliczność w roku 1973 pobudowano przy pomocy więźniów drewniane, nieocieplane obory. OPW istniał w Krywem do roku 1978. W latach 1980-1981 PGR w Lutowiskach przeprowadził tu rekultywację terenu przy pomocy spychaczy. Rok później dolinę przejął Igloopol i wznowiono wypas bydła, który trwał do końca lat 80.XXw.

Krywe, krzyż pamięci dawnych mieszkańców Ustawianie krzyża pamięci dawnych mieszkańców Krywego, 08.07.2017
foto: M. Piela

Od roku 1977 nazwa Krywe została zastąpiona spolszczonym Krzywe. Formalnie nazwa ta występowała do roku 2005, mimo iż w praktyce posługiwano się nazwą pierwotną. Przeprowadzone zostało referendum w którym 100% mieszkańców opowiedziało się za zmianą z Krzywego na Krywe. 100% mieszkańców w roku 2005 to 2 osoby, co czyni Krywe jedną a najmniejszych wsi, albowiem od 1971 roku zamieszkują tu państwo Antonina i Stanisław Majsterkowie prowadząc niewielkie gospodarstwo agroturystyczne.

Dziś Krywe to budynek państwa Majsterków, niewielka drewniana chatka oraz duży drewniany barak - pozostałość po jednej z dawnych obór. Obiekty te znajdują się poza terenem dawnej zabudowy. Kiedyś znajdowało się tu również schronisko Akademii Medycznej z Lublina, nie funkcjonuje jednak od wielu lat - jest to nazwa potoczna, która przyjęła się z różnych powodów - obiekt ten nigdy nie był schroniskiem. W roku 2018 budynek ten spłonął, następnie został odbudowany i obecnie działa jako ośrodek UM Lublin. Krywe to także bardzo dobrze zachowane ruiny cerkwi na wzgórzu Diłok, nikłe pozostałości dworu oraz liczne ale dość słabo czytelne ślady po dawnej zabudowie wsi. Przy początku ścieżki do ruin cerkwi umieszczono tablicę z krótkim rysem historycznym wsi oraz planem jej dawnej zabudowy.

13 sierpnia 2011 w ruinach cerkwi w Krywem odbył się ślub jedynych jego mieszkańców - Antoniny i Stanisława Majsterków. We wrześniu 2015 A. Majsterek zginęła w wypadku i została pochowana na cmentarzu w Krywem.

8 lipca 2017 roku odbyła się w Krywem uroczystość ustawienia i poświęcenia Krzyża Pamięci mieszkańców wsi. W uroczystości wzięli udział potomkowie byłych mieszkańców Krywego a mszę odprawił ks. Miron Michaliszyn.

W czerwcu 2023 teren cerkwi został zabezpieczony, obecnie wstęp do ruin jest wzbroniony.

Ustawienie krzyża w Krywem 8 lipca 2017, msza z okazji ustawienia krzyża pamięci dawnych mieszkańców Krywego
foto: M. Piela

Dojście do Krywego:

Ścieżką historyczno-przyrodniczą z Zatwarnicy, oznaczoną kolorem czerwonym, stanowiącą fragment ścieżki Przysłup (Caryński) - Krywe nad Sanem. W Krywem ścieżka kończy swój bieg obok cerkwi. Czas dojścia ok. 1 3/4h. Powrót do utwardzonej drogi możliwy ścieżką niebieską wychodzącą od cerkwi a dalej tą samą trasą.

• Drogą/ścieżką z Rajskiego przez Obłazy i Tworylne. Trasa nieoznakowana.
Czas dojścia ok. 3-3,5h. Więcej: Tworylne i Krywe z Rajskiego

• Most na Sanie łączący Krywe z drogą Rajskie - Sękowiec nie istnieje, zawalił się podczas roztopów w roku 1999 (zbudowany w 1983) - ale można przejść w bród.

opracowanie i zdjęcia: P. Szechyński

Literatura:

1. Bieszczady, "Słownik Historyczno-Krajoznawczy; cz.I, Gmina Lutowiska", UG - Warszawa 1995.
2. "Nadsanie" pod redakcją Stanisława Krycińskiego. Tom I 1986; SKPB przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK Warszawa.
3. Augustyn M., "Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951r.", Bieszczad nr 13, Ustrzyki Dolne 2007.
4. Augustyn M., "Mieszkańcy Bieszczadów w powstaniu styczniowym", Bieszczad nr 6, Ustrzyki D. 1999,
5. "Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", Warszawa 1880,
6. Kryciński S., "Cerkwie w Bieszczadach", Warszawa 1995.

Kilka zdjęć z Krywego, lipiec:

1. Droga do Krywego przez Ryli.
2. Widok na Krywe.
3. Łąki Krywego, na wprost Dilec.

4. Potok Krywiec.
5. Krywe, wejście do jednej z piwnic.
6. Krywe, jedna z dawnych piwnic.

7. Inna z piwnic w Krywem.
8. Krywe, dawna piwnica.
9. W starej piwnicy Krywego.

10. Piwnica w Krywem.
11. Wnętrze piwnicy w Krywem.
12. W starej piwnicy Krywego.

13. Ruiny cerkwi w Krywem.
14. Widok na Krywe z cerkiewnego wzgórza.
15. Pozostałości dworu w Krywem.

Zobacz także galerię z tej okolicy:

Krywe - galeria zdjęć

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024