...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Werchowyna
Chata Smerek
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Informacje praktyczne | Regulamin BdPN

Regulamin dla zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy na rok 2024

Zał. nr 2
Do zarządzenia nr 10/2024 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 28 lutego 2024 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych.

Niniejsze zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, opracowano w oparciu o wybrane przepisy: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. z 2013 r. poz. 400); rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 31 poz. 179 z zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172), ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084.), ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.).

Podejście na Bukowe Berdo foto: P. Szechyński

1. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonuje sieć oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych oraz ścieżek spacerowych, które są udostępnione dla zwiedzających (załącznik - mapa nr 1). Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po szlakach na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie od wschodu do zachodu słońca.

2. Za wstęp na szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych, opłaty pobierane są całorocznie. Opłaty za wstęp do Parku uiszcza się w punktach informacyjno-kasowych (gotówką - brak możliwości zapłaty kartą płatniczą) lub przez Internet za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Lokalizację punktów informacyjno-kasowych oraz pozostałych punktów stacjonarnej sprzedaży biletów przedstawia: załącznik - mapa nr 3. Wysokość opłat określa cennik - załącznik nr 3. Dowodem wniesienia jednodniowej opłaty za wstęp do Parku bądź za udostępnienie obszaru ścieżki przyrodniczej jest paragon z kasy fiskalnej, oryginał "druk pokwitowania" wystawiony na podstawie paragonu wraz z numerem NIP lub faktura VAT, a w przypadku wprowadzenia sprzedaży elektronicznej - wydruk biletu elektronicznego lub bilet na urządzeniu mobilnym - wyłącznie po prawidłowym wyświetleniu. Dowód wniesienia opłaty należy zachować do kontroli. W przypadku braku obsługi w punkcie informacyjno-kasowym i braku możliwości wniesienia opłaty przez Internet, zwiedzających obowiązuje wykupienie opłaty wstępu w punkcie po zejściu ze szlaku lub ścieżki przyrodniczej. W przypadku wejścia w tym samym dniu na kolejny szlak lub ścieżkę przyrodniczą, zakupu biletu poprzez platformę internetową lub w siedzibie Parku, należy okazać zakupiony wcześniej bilet obsłudze punktu informacyjno-kasowego. Od osób, które nabyły bilet wstępu w tym samym dniu (w innym punkcie kasowym) nie pobiera się ponownie opłaty.

Bukowe Berdo, Halicz foto: P. Szechyński

3. Zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych. Psy obligatoryjnie muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu.

Dopuszcza się wprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu na następujących odcinkach szlaków:

- od Przełęczy Wyżniańskiej do Schroniska Pod Małą Rawką,
- od Nasicznego i Bereżek na Przełęcz Przysłup Caryński,
- od Tarnawy Niżnej do Dźwiniacza Górnego (ścieżką po płytach betonowych w obydwie strony).

Osoby niepełnosprawne mają prawo poruszać się po szlakach i ścieżkach przyrodniczych wraz ze specjalnie oznaczonym psem asystującym.

4. Turystyka konna dozwolona jest tylko po specjalnie oznakowanych trasach (załącznik - mapa nr 2). Obowiązują następujące zasady dotyczące poruszania się konno na terenie Parku:

- szlaki konne w BdPN są przeznaczone głównie dla poruszania się na koniach będących własnością Parku,
- w zakresie ograniczonym (limitowanym) Dyrektor Parku może udostępnić szlaki konne dla stadnin spoza terenu BdPN (wymagane jest uzgodnienie).

Wysokość opłat za wstęp na trasy konne oraz zasady udostępniania szlaków konnych określa załącznik nr 5.

BdPN dolina Terebowca foto: P. Szechyński

5. W Bieszczadzkim Parku Narodowym wyznaczono trasy przeznaczone do jazd bryczkami konnymi - będącymi własnością Parku. Wysokość opłat określają załącznik nr 6 oraz załącznik nr 7.
Przebieg tras:

- Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny,
- Tarnawa Niżna - Bukowiec (droga publiczna),
- Bukowiec parking - Dolina Potoku Niedźwiedziego (do deszczochronu),
- Bukowiec parking - Beniowa - Bukowiec parking,
- Wołosate - odcinek drogi (częściowo publicznej) w kierunku Przełęczy Bukowskiej/granicy Państwa,
- Wołosate - Ustrzyki Górne (wzdłuż drogi publicznej).

6. Turystyka rowerowa w granicach Parku dozwolona jest po drogach publicznych oraz (po wykupieniu opłaty wstępu na szlak) po oznakowanych trasach w dolinie górnego Sanu (załącznik - mapa nr 4):

- Bukowiec - Beniowa - wiata w dolinie potoku Niedźwiedziego - Bukowiec,
- Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny - Tarnawa Niżna (ścieżka pieszo-rowerowa "Tarnawa"),
- Tarnawa Wyżna - Sokoliki (ścieżka pieszo rowerowa "Sokoliki"),
- Dźwiniacz Górny - Łokieć (po uruchomieniu).

Parkingi (stojaki) rowerowe przeznaczone do przechowywania rowerów na czas wyjścia zwiedzających na szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze zlokalizowane są w: Wołosatem (parking), Ustrzykach Górnych (wejście na szlak na Połoninę Caryńską), Brzegach Górnych, na Przełęczy Wyżniańskiej, w Bukowcu (parking oraz przy wiacie odpoczynkowej w dolinie potoku Niedźwiedziego), w Dźwiniaczu Górnym oraz w Suchych Rzekach. Za korzystanie ze stojaków rowerowych nie pobiera się opłat. Bieszczadzki Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i straty lub uszkodzenia mienia osób korzystających ze stojaków.

7. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN:

- pole namiotowe w Bereżkach,
- pole biwakowe w Tarnawie Niżnej (cennik wg stawek dzierżawcy).

Za korzystanie z pola namiotowego w Bereżkach pobierane są opłaty, których wysokość określają załącznik nr 10 dla Bereżek, załącznik nr 17 dla Tarnawy Niżnej. Regulamin korzystania z ww. obiektu określa załącznik nr 9.

8. W okresie od 13 kwietnia do 14 listopada 2024 r. pobierane są opłaty - gotówką lub kartą płatniczą (w lokalizacjach z zasięgiem sieci komórkowej) za korzystanie z następujących parkingów: w Ustrzykach Górnych, w Wołosatem, na Przełęczy Wyżniańskiej, w Brzegach Górnych, w Bukowcu, w dolinie Terebowca, w dolinie Rzeczycy, w Bereżkach przy polu namiotowym, w Tarnawie Niżnej oraz przy torfowiskach w Tarnawie Wyżnej. Opłaty parkingowe dotyczące pojazdów typu bus (załącznik nr 4) odnoszą się m.in. do pojazdów dostosowanych do przewozu towarowego, przewozu osobowego (powyżej 7 osób), pojazdów zajmujących więcej miejsca niż samochód osobowy oraz powyższych dostosowanych do potrzeb spędzenia nocy w pojeździe. W sytuacji gdy osoba parkująca ma wątpliwość co do kategorii pojazdu, o wysokości opłaty (kategorii pojazdu - zgodnie z cennikiem) decyduje osoba obsługująca parking. W okresie od 15 listopada 2024 r. do 10 kwietnia 2025 r. pobierane są opłaty gotówką lub kartą płatniczą (w lokalizacjach z zasięgiem sieci komórkowej) za korzystanie z następujących parkingów: w Ustrzykach Górnych, w Wołosatem, na Przełęczy Wyżniańskiej oraz w Brzegach Górnych. Wysokość opłat określa załącznik nr 4. Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, który należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą. Opłata pobierana jest z góry przy wjeździe na parking. W przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed opuszczeniem parkingu.

9. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych:

- paleniskach przy obiektach: Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem, w Tarnawie Niżnej - na polu biwakowym, w Ustrzykach Górnych - "Biały- Noclegi Terebowiec" oraz przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem.
- w wiatach ogniskowych: przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach, w Ustrzykach Górnych (wejście na szlak na Połoninę Caryńską), na polu namiotowym w Bereżkach, w dolinie Terebowca (Ustrzyki Górne), przy Stanicy Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej oraz w Wołosatem.
Regulamin korzystania z wiat ogniskowych oraz wysokość opłat określa załącznik nr 8.

10. Organizowanie imprez turystycznych, w tym rajdów na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach uzgodnionych przed organizacją imprezy

11. W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, dopuszcza się udostępnienie odcinka dojściowego od umownych źródeł Sanu do szczytu Opołonek, wyłącznie pod opieką wskazanego przez Dyrektora pracownika Parku. Każda osoba chcąca wziąć udział w przejściu na wskazanym odcinku musi wcześniej zgłosić chęć udziału oraz wnieść opłatę z tytułu udostępnienia obszaru w wysokości 50 zł od osoby. Nie dopuszcza się przejść indywidualnych i grupowych bez nadzoru pracownika Parku. Szczegółowych informacji udziela: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach, tel. +48 13 461 03 50, e-mail: oie@bdpn.pl

12. Wprowadza się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego beskidzkiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe). Ustala się maksymalną liczbę osób w grupie na 50.

13. Przewodnik górski beskidzki posiadający ważną licencję BdPN wchodząc na teren Parku nie wnosi opłat za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych (po okazaniu licencji obsłudze punktu informacyjno-kasowego).

14. Dyrektor Parku wyznacza spośród pracowników osoby do oprowadzania grup na obszarze Parku w celach edukacyjnych.

15. Ratownik górski oraz ratownik górski z psem ratowniczym mają prawo bezpłatnego wstępu na szlaki i udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych na terenie Parku na podstawie ważnej legitymacji służbowej.

16. Za bezpieczeństwo uczestników imprez i przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie Parku odpowiada organizator imprezy turystycznej.

17. Wykonywanie filmów i zdjęć w celach komercyjnych (w tym sesji fotograficznych np. ślubnych) wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty - załącznik nr 15.

18. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku, w tym do kontroli wniesionych opłat oraz do nakładania mandatów karnych są funkcjonariusze Straży Parku i uprawnieni pracownicy Służby Parku.

19. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego zabrania się:

 • zakłócania ciszy,
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu,
 • połowu ryb i innych organizmów wodnych,
 • niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących roślin i grzybów i ich części,
 • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody,
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
 • pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin, zwierząt i minerałów,
 • niszczenia obiektów dziedzictwa historycznego,
 • ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem dróg publicznych oraz szlaków, ścieżek i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
 • poruszania się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszania się na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz ścieżkach przyrodniczych, za wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi,
 • zjazdów na nartach poza wyznakowanymi korytarzami zjazdowymi,
 • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi parku prowadzącymi do osiedli mieszkalnych, kampingów i pól namiotowych,
 • uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania po rzekach i potokach znajdujących się w granicach parku narodowego,
 • naruszania ekosystemów parku poprzez loty na motolotniach, lotniach, paralotniach, spadolotniach oraz używania innych urządzeń latających jak np. drony czy latawce,
 • biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
 • organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego,
 • palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
 • zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby - śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej,
 • prowadzenia bez zgody dyrektora parku działalności handlowej,
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych lub innych znaków i oznaczeń gier terenowych.

20. Nie udostępnia się terenu Parku dla następujących celów:

 • amatorskiego połowu ryb,
 • lotów na lotniach, paralotniach, motolotniach i spadolotniach,
 • lotów latawców i skrzydeł do przemieszczania narciarzy oraz lotów dronów,
 • wykonywania lotów samolotami, helikopterami i innymi środkami powietrznymi w celach turystycznych,
 • używania na wodach Parku kajaków, pontonów i innego sprzętu pływającego.

Cennik obowiązujący w roku 2024:

Zał. nr 3
Do zarządzenia nr 10/2024 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 28 lutego 2024 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych.

OPŁATY za jednodniowy wstęp na wszystkie szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych do zwiedzania:

Bilet normalny: 9 zł, ulgowy: 4,50 zł.

Pełen tekst aktualnego regulaminu, zarządzeń, załączniki, cenniki, itp. znajdują się na stronie: Regulamin i cennik opłat BdPN, 2024 (pdf)Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego


Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2023