...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

Miejscowości w Bieszczadach

Poniżej opisy wybranych istniejących bieszczadzkich miejscowości - wsi i miasteczek - które nie zostały bezpowrotnie zniszczone po II wojnie światowej, jak wiele innych wsi, które dziś są tylko nazwami na mapie. Zarówno podstawowe informacje, jak i obszerne wiadomości o historii i czasach obecnych, ilustrowane zdjęciami. Kolejność alfabetyczna.

baligródBaligród
Okres intensywnego rozwoju Baligrodu miał miejsce w XIXw. Powstał wówczas w miasteczku powiat sądowy oraz urząd pocztowy. W 1862r. uruchomiono szkołę powszechną, która została następnie przeniesiona do wybudowanego w 1909 roku a stojącego i pełniącego swą funkcję...

BóbrkaBóbrka
W 1932r. w Bóbrce rozpoczęły się rozruchy chłopów, które przeszły do historii stworzonej przez komunistów jako tzw. "powstanie leskie". Gdy podczas poszerzania drogi zaszła potrzeba przesunięcia kapliczki z 1848 r. upamiętniającej zniesienie pańszczyzny, sowieccy agitatorzy...

BukBuk
Buk jest dziś osadą leśną w dolinie Solinki liczącą ok. 50 mieszkańców. Lokowany był na prawie wołoskim w dobrach Balów z Hoczwi, a pierwsza informacja o istnieniu wsi o tej nazwie pochodzi z 1552 r. Mieszkało tu wtedy czterech kmieci i kniaź. Kolejna informacja z 1567 r...

BystreBystre k.Czarnej
Wyodrębnienie wsi Bystre z terenów Michniowca nastąpiło pod koniec XVI wieku. Natomiast pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1607 roku. Jak wiele okolicznych miejscowości została założona na prawie wołoskim i należała do dóbr królewskich, które podlegały...

cisnaCisna
Cisna jest miejscowością gminną, położoną w dolinie rzeki Solinki. Można tu dojechać z trzech kierunków: od Komańczy przez Osławicę, Wolę Michową i Żubracze, od Ustrzyk Górnych, przez Brzegi Górne i Wetlinę oraz z Leska, przez Hoczew, Baligród i Jabłonki...

CzarnaCzarna
Na wschodzie regionu miejscem skrzyżowania się bieszczadzkich szos jest miejscowość Czarna. I właśnie jej chciałbym poświęcić ten krótki tekścik, aby przybliżyć nie doceniane często walory regionów mniej znanych - takich, do których nie trafiają plażowicze znad Soliny...

DaszówkaDaszówka
Początkowo nazwa miejscowości miała formę Daszowa i pochodziła od imienia Dasz, obecna nazwa występuje od XVIw. Pierwsza wzmianka o Daszówce pochodzi z roku 1540, wioska była lokowana przed rokiem 1540 w dobrach Kmitów (Kmitowie herbu Szreniawa byli możnym rodem, przybyłym z Wiśnicza)...

DuszatynDuszatyn
Po zakończeniu II wojny światowej cała ludność Duszatyna została wysiedlona a zabudowa wsi zniszczona. Stojące obecnie w Duszatynie domy, powstały końcem lat 50 (XXw.), jako budynki pracowników leśnych. Wybudowano tu wówczas tartak oraz stacyjkę kolejki wąskotorowej...

DwernikDwernik
Dwernik (ukr. Dwernyk - pol. odźwierny) to dziś jedna z większych miejscowości w dolinie Sanu oraz potoku Dwernik (Bereżanka). Krzyżuja się tu drogi z Berehów Górnych, Zatwarnicy i Smolnika nad Sanem. Wieś położona jest u stóp pasma Otrytu równolegle do biegu Sanu oraz w dolinie potoku, będącego jego dopływem...

GlinneGlinne
Glinne (410 m n.p.m.) to wieś położona na widokowym wzgórzu między Leskiem (3 km) a Uhercami przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej, licząca ok. 80 zabudowań. Położenie geograficzne: Góry Sanocko-Turczańskie. 1563r. - pierwsza historyczna wzmianka o wsi. Powstała zapewne znacznie wcześniej, bowiem dzisiejszy jej przysiółek Kostryń...

JankowceJankowce
Jankowce (ok. 360 m n.p.m.) - to miejscowość położona przy spacerowym szlaku żółtym z Leska do szybowiska w Bezmiechowej u podnóży lesistego pasma Czarnego Działu (485 - 445 m) na obrzeżu PKGS przy linii kolejowej z Zagórza do Krościenka...

KalnicaKalnica k.Baligrodu
Kalnicę, której nazwa wywodzi się od mętnej wody (kalnej) lokowali przed rokiem 1483 Tarnawscy, utrzymując ją w swoich rękach do końca XVI wieku. Od początku XIXw., przeszła w ręce Krasickich z Leska. Kalnica liczyła wówczas 1300 mórg ziemi...

KomańczaKomańcza
Komańcza położona jest na południe od Sanoka, przy linii kolejowej Zagórz-Łupków, czyli niejako na granicy Bieszczadów od strony południowo-zachodniej. Dla potrzeb ruchu turystycznego granicę Bieszczadów od tej właśnie strony wyznacza w/w linia kolejowa...

LutowiskaLutowiska
Lutowiska to wieś leżąca na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej. Położenie geograficzne: Góry Sanocko-Turczańskie. Jadąc od Czarnej, przy dojeździe do Lutowisk otwiera nam się ogromna przestrzeń. Przy dobrej widoczności widać najwyższe partie Bieszczadów a w dole u stóp Berda i pasma Otrytu rozłożyła się siedziba...

ŁupkówŁupków
Miejscowość Łupków położona jest na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego, oddzielona od niego Przełęczą Łupkowską, która stanowi naturalną granicę regionów od tej strony. Bieszczady Zachodnie ciągną się stąd na wschód, aż do Przełęczy Użockiej...

MikówMików
Mików to niewielka osada leśna leżąca w dolinie potoku Mikowego, u jego ujścia do Osławy. Nazwa Mikowa wywodzi się (z łemkowskiego "Mykiw") z nazwy osobowej Mik (Mikołaj). Przez Mików biegną tory kolejki wąskotorowej, był tam także jej przystanek w czasach, gdy...

MuczneMuczne i Tarnawa Niżna
Jest to najmłodsza wieś w dolinie Górnego Sanu. W miejscu gdzie dwa potoki łączą się aby powstał potok Muczny założono potasznię, czyli zakład produkcji potażu. Było to na gruntach wsi Dźwiniacz Górny. Przysiółek o nazwie Muczne powstał w pierwszej połowie XIX wieku...

MyczkowceMyczkowce
Pierwszą historyczną wzmiankę o Myczkowcach zwanych Miczkowcami posiadamy z 1376 r. Wówczas to starosta sanocki rozgraniczył dwie sąsiadujące z sobą wsie: Myczkowce i Terpiczów (dziś Średnią Wieś). Myczkowce były wówczas prywatną wsią szlachecką i stanowiły...

NasiczneNasiczne
W roku 1880 celem ożywienia gospodarki uruchomiono w Nasicznem tartak parowy. Ówczesna właścicielka tzw. klucza smolnickiego, do którego należało Nasiczne, pożyczyła na budowę tego tartaku (oraz tartaku w Smolniku) 60 tys.zł od firmy J.&J. Kohn. Warunków umowy nie dotrzymała.

OlszanicaOlszanica
Miejscowość położona przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej w odl. 10 km od Leska w kierunku Ustrzyk Dolnych i przy na linii kolejowej Zagórz - Krościenko - Chyrów (Ukraina) jest siedzibą gminy Olszanica. Posiada dobre połączenia komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami...

OrelecOrelec
Orelec to wieś położona u podnóża pasma Żukowa na wys. 397 m n.p.m. (przy kapliczce Św. Anny obok sklepu) w odległości 8 km od Leska, przy znanej turystycznej trasie do Soliny na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Geograficznie przynależy do Gór Sanocko-Turczańskich...

PrełukiPrełuki
Prełuki są niewielką osadą leżącą w dolinie Osławy, przy dawnej trasie kolejki wąskotorowej. Obecnie odcinek kolejki Rzepedź - Smolnik jest wyłączony z ruchu. Z przystanku kolejki pozostała zdewastowana ruina, tory zarosły chwastami i trawą...

RajskieRajskie
Podobnie jak dawne wsie Kmitów lokowane nad Sanem Rajskie posiada ciekawą przeszłość. Najstarsze ślady pobytu człowieka w tej okolicy sięgają czasów "kultury łużyckiej". Dawna osada istniała ongiś na dominującym nad Sanem stożkowatym wzgórzu Horbek...

Roztoki GórneRoztoki Górne
Roztoki Górne to obecnie malutka miejscowość, na którą składa się zaledwie kilka zabudowań. Położone są przy drodze z Majdanu przez Liszną do Przełęczy nad Roztokami 2km poniżej przełęczy. Wieś otoczona jest górami: pasmem granicznym od południa z wyróżniającym się Rypim Wierchem...

RzepedźRzepedź
Lokacja wsi miała miejsce w roku 1526 w dobrach królewskich. Niespełna 30 lat później uprawiano tu już 22 łany kmiece, jeden popowski i jeden należący do kniazia. Po najeździe wojsk Jerzego Rakoczego w XVII wieku, pozostało nieco ponad 2 łany...

SękowiecSękowiec
Sękowiec to niewielka, licząca około 100 mieszkańców osada, leżąca nad Sanem, pomiędzy Zatwarnicą a Chmielem. Na jej "dobra" składa się leśniczówka, ośrodek "Sękowiec" i domek myśliwski Nadleśnictwa Lutowiska na prawym, oraz domy tuż za mostem na lewym brzegu Sanu w miejscu gdzie wpada do niego płynący od Zatwarnicy potok Głęboki...

Serednie MałeSerednie Małe
Wieś Serednie Małe, leży u stóp Otrytu od południa, oraz Wańka Działu od strony wschodniej. Aby tam dojść należy od Polany iść drogą (2,5km). Przy pierwszych zabudowaniach Chrewtu będzie tablica: Stadnina Serednie - 2,5km. To najmniejsza wieś Bieszczadów...

Smolnik nad OsławąSmolnik nad Osławą
Smolnik to niewielka wieś w gminie Komańcza, położona pomiędzy doliną Łupkowa, a szczytem Magurycznego. Jest to jedna z najstarszych wsi w regionie, datowana na rok 1511. Jeszcze przed II wojną Smolnik liczył około tysiąca mieszkańców...

SolinkaSolinka
Solinka została lokowana w XVI wieku w dobrach królewskich na tzw. surowym korzeniu, czyli w miejscu dotychczas niezagospodarowanym, wymagającym na początku wykarczowania lasu pod nową osadę. Potem była wielokrotnie niszczona...

SolinaSolina
Suma sumarum, Solina jest przeludniomym w sezonie turystycznym kurortem, którego największym (jedynym?) atutem jest zapora wodna. Do bólu skomercjalizowana miejscowość z mnóstwem sklepików, bud i kramików sprzedających turystom szwarc, mydło i powidło...

StefkowaStefkowa
Stefkowa to duża rozciągnięta wieś o charakterze ulicówki (ponad 620 mieszkańców) przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej i linii kolejowej Zagórz - Krościenko - Chyrów położona w dolinie Starego Potoku między pasmem Żukowa a pasmem Ostrego Działu...

TerkaTerka
Jest jedną z najstarszych wsi założonych przez ród Balów z Hoczwi. Lokowana była na prawie wołoskim przed 1463r. jako "Tharnka", czyli tarnina. Rok 1489 przynosi także wzmiankę, iż na położonym w okolicy wzgórzu noszącym do dziś nazwę Monaster...

UherceUherce Mineralne
Ze względu na położenie Uherce często traktowane są jako miejscowość wyłącznie przelotowa - a szkoda - bo warto tu zajrzeć i zatrzymać się na kilka dłuższych chwil. Będą usatysfakcjonowani zarówno miłośnicy zabytków, jak i ciekawostek przyrodniczych...

UstianowaUstjanowa
Miejscowość dzieli się na Ustjanową Górną i Dolną, lokowana była na prawie wołoskim w dobrach rodu Kmitów końcem XVw. Pierwsze wzmianki o Ustjanowej pochodzą z roku 1489. Zapisano ją pod nazwą Ustyanowa Vola. Obecnie wieś rozwija się w kierunku branży turystycznej. Liczne pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne...

Ustrzyki GórneUstrzyki Górne
W roku 1589 wg regestru podatkowego w Ustrzykach wykazano 10 łanów osiadłych przez kmieci, półtora łana w posiadaniu sołtysa, 3/4 łana popa, młyn jedno kołowy i jednego zagrodnika. Wówczas wieś była już opodatkowana, zatem minał 24 letni okres wolnizny...

WetlinaWetlina
W okresie międzywojennym Wetlina liczyła 152 numery i ciągnęła się na długości 6,5km. Dzieliła się na trzy części. Najstarsze było Stare Sioło, gdzie znajdował się dwór i młyn. Cerkiew stała w Zabrodziu, natomiast najmłodsza i najwyżej położona była Osada...

Wola MatiaszowaWola Matiaszowa
Wola Matiaszowa położona jest w gminie Solina (powiat leski) potoku Bereźnica, na trasie pomiędzy Berezką a Bereźnicą Wyżną. Obszar ten jest częścią Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obecnie liczy około 160 mieszkańców...

Wola MichowaWola Michowa
Wola Michowa położona jest w dolinie Osławy na wysokości 560m n.p.m. Leży przy linii kolejki wąskotorowej Nowy Łupków - Majdan (obecnie kursy kolejki z Majdanu do Woli Michowej zostały zawieszone) i drodze Komańcza - Cisna, określanej jako droga transkarpacka...

WołosateWołosate
Wołosate to obecnie niewielka, typowo turystyczna wioska, położona u podnóży Szerokiego Wierchu i Tarnicy i odgrodzona przełęczą Beskid od terytorium Ukrainy. Obecnie składa się na nią kilka domów ulokowanych wzdłuż drogi, parking dla turystów i kilka miejsc noclegowych...

ZatwarnicaZatwarnica
Wieś nazwę swą (Zathwarnica, Zatwarnica, Zatwardnica, Zatwarnycia - w różnych czasookresach) zawdzięcza prawdopodobnie ukr. słowu "zatwir", czyli zawór lub zamek, ale też możliwe, iż pochodzi od "tworjenie" - tworzenie, twarzenie - w kontekście produkcji sera twarogowego...

ZwierzyńZwierzyń
Zwierzyń (355m n.p.m) to wieś położona w najpiękniejszym przełomie Sanu u stóp lesistej Czulni (576 m) i Trzech Kopców (439 m). Ta letniskowa dziś miejscowość posiada Ośrodek Wypoczynkowy "Uroczysko", sklep, bar, gosp. agroturystyczne i dogodne połączenia PKS...

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024