...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady


Terenwka w Bieszczadach

Bieszczady 4x4


Polecamy:

Swobodne wycieczki
Chata Smerek
Werchowyna
Magiczne Bieszczady
Panorama Solina
Kolejowy Smolnik
Czadzie Sioło
4x4 w Bieszczadach
Gospodarstwo Aleksa


Cerkwie i cmentarze

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej
Kościół w Komańczy

Obelisk UPA

Miejscowości

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

Dawne wsie

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Trasy rowerowe | Komańcza - Medzilaborce

Transgraniczna trasa rowerowa Komańcza - Medzilaborce
Cross-Boundary Cycling Route Komańcza - MedzilaborceWstęp

Współczesność niesie ze sobą z jednej strony spore możliwości i otwiera na świat, a równoczesnie wiele zagrożeń i wyzwań. Co mają robić ludzie żyjący w czasach trudnych, wśród niecodziennych wyzwań, na ziemi pięknej, ale nie oswojonej do końca?

gmina komańcza W Gminie Komańcza
foto: P. Szechyński

Jakie postawić sobie zadanie? Jakie możliwości starać się wykorzystać?
Biorąc pod uwagę wyjątkowe walory przyrodnicze tej ziemi, jej nieskażony charakter, przy tym mając świadomość jej położenia na ważnym szlaku, łączącym trzy różne narody i kultury, widzimy konieczność zachowania tego, co stanowi największe bogactwo.

Z jednej strony - nieskażonej ziemi, czystych wód, przyrody bogatej i unikalnej, z drugiej strony dziedzictwa kulturowego mieszkańców tak ciężko doświadczonych przez historię.

W dobie technicyzacji życia, podpo- rządkowania działań gospodarczych kryteriom maksymalnego zysku, ogólnej nijakości życia uważam, że cenne są wszelkie inicjatywy dla zachowania tego co dla człowieka najważniejsze: zdrowia, tożsamości kulturowej i świadomości własnej wartości. Pokolenia wstępujące w życie muszą przejąć od nas coś, na czym mogą budować swoją przyszłość, nie tylko ekonomiczną. Młodzi mieszkańcy naszej gminy, to nasza nadzieja i potencjał, który pozwala myśleć o przyszłości z optymizmem.

Osiągnięcie sukcesów bez współpracy wszystkich mieszkańców nie jest możliwe. Ich dobre chęci, wytrwałość i dobre pomysły, to podstawa sukcesu.

Życzymy sobie zatem realizacji zamierzeń, mieszkańcom naszej gminy pomyślności, a wszystkim odwiedzającym naszą gminę zadowolenia z pobytu, ciekawych wrażeń, radości z obcowania z nieskażoną przyrodą, jak i bogatą kulturą.

Wójt Gminy Komańcza
mgr inż. Stanisław Bielawka

Opis

Gmina Komańcza położona jest w południowej części województwa podkarpackiego; obejmuje górną i środkową część dorzecza Osławy, które stanowi strefę przejściową pomiędzy Beskidem Niskim, a Bieszczadami. Dolinę rzeki Osławy przyjmuje się za granicę pomiędzy tymi obszarami geograficznymi.

Obszar gminy zajmuje 45 518 ha (plasuje ją to na trzecim miejscu co do wielkości gmin w Polsce.

Siedziba władz gminy znajduje się w Komańczy. Komańcza zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr IV/22/90 jest gminą ekologiczną i należy do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, a od 12.04.1974r. wieś Komańcza posiada status uzdrowiska. Na terenie gminy znajduje się bogactwo wód mineralnych; tworzywo lecznicze stanowią wody wodoro - węglowo - sodowo - siarczkowe.

okolice łupkowa W Gminie Komańcza, okolice Przełęczy Łupkowskiej
foto: P. Szechyński

Gmina Komańcza posiada sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, leży w regionie o niskim poziomie uprzemysłowienia i urbanizacji. Jeszcze w latach międzywojennych Komańcza zaczęła się rozwijać jako wieś letniskowa, o czym świadczą drewniane pensjonaty, z których do dzisiaj zachowały się jedynie dwa: Klasztor Sióstr Nazaretanek oraz schronisko PTTK.
Dodatkowym walorem jest przynależność Gminy Komańcza do regionu etnograficznego kultury Łemków. Rzutuje to wprost na bogactwo architektury sakralnej i świeckiej tego obszaru, na specyficzną tożsamosć kulturową, przejawiającą się w historii obszaru, obrzędowości, zwyczajach, legendach, nazwach wsi.

O przygranicznych kontaktach mieszkańców i władz samorządowych Gminy Komańcza z ludnością i władzami Gminy Medzilaborce na Słowacji można powiedzieć, iż z jednej strony mają tradycję wiekową, z drugiej zaś, że nasiliły się szczególnie wraz z otwarciem kolejowego przejścia granicznego w Łupkowie oraz pieszego w Radoszycach w połowie lat 90-tych. Zwieńczeniem tych działań było podpisanie Umowy Partnerskiej z Miastem Medzilaborce w 2000r., która zapoczątkowała szeroko zakrojoną współpracę w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, wzajemnych spotkań mieszkańców i tworzenia konkretnych projektów korzystnych dla naszej gminy i miasta Medzilaborce. Mottem umowy partnerskiej jest: "Życie w pokoju, jedności i przyjaźni łączącej Europejskie Narody".

Czytaj dalej:

Transgraniczna trasa rowerowa

Introduktion

On one hand contemporary times provide extensive possibilities and are open to the world, and at the same time generate many threats and challenges. What is the task of people living in difficult times, among unusual challenges, in a beautiful nut not completely tamed land?

What objective should they pursue? What possiblities should they try to use?
With regard to exceptional natural values of this land, its flawless character, at the same time being aware of its situation on a major route connecting three different nations and cultures, we can see the necessity of preservation of the most precious things.

On one hand - flawless land, clean waters, rich and unique nature, on the other hand - cultural heritage of inhabitants whose lives were full of historical tribulations.

In the age when live becomes dependent on technology, economic activity is subordinated to the maximum profit criteria, and life is general becomes nondescript, I believe that all initiatives aiming at preservation of things crucial to man: health, cultural identity and awarenes of one's own value, are valuable. Generations coming into life must take over something they can build their future on, not only in terms of economy. Young inhabitants of our district are our hope and potential that allows us to be optimistic about the future.

It is not possible to succeed without cooperation of all inhabitants. Their good will, persistence and good ideas form the basis for succes.

Thus, we wish ourselves successful implementation of our plans, lots of luck to inhabitants of our district, and to all visitors to our district - satisfaction with the place, interesting impressions, and pleasurable contact with pure nature as well as rich culture.

Komańcza District Administrator
mgr inż. Stanisław Bielawka

Description

The District of Komańcza is situated in the southern park of Podkarpackie province; it extends over the upper and central part of the Osława river basin, constituting a transitory zone between Low Beskid Mountains and the Bieszczady Mountains. The Osława river basign is regarded as the boundary between these geographical regions.

The district territory covers 45 518 ha (which ranks it as the third biggest district in Poland).

The seat of the district authorities is Komańcza. Komańcza, in accordance with the resolution of the District Council No.IV/22/90, is an ecological district and belongs to the Association of Healthy Polish Town and Cities, and since 12.04.1974 the village of Komańcza has had the status of a spa. The territory of Komańcza has rich mineral water resources; the curative materials are hydrogen - carbon - sodium - sulphide waters.

The District of Komańcza has favourable conditions for development of tourism, since it is situated in a little industrialized and urbanized region. As early as in the interwar period, Komańcza started to develop as a summer resort, which is evidenced by wooden guest-houses of which only two have been preserved: the Monastery of Nuns of the order of the Holy Family of Nazareth, and a hostel of the Polish Tourist Country-Lovers' Association (PTTK).
An additional advantage is that the District of Komańcza forms part of the Łemk culture ethnografic region. It impinges directly on the rich sacral and lay architecture of that region, peculiar cultural identity manifested in the history of the region, traditions, customs, legends and names of villages.

The border contacts of the inhabitants and self-governing authorities of the District of Komańcza with people and authorities of the District of Medzilaborce in Slovakia on one hand are said to have been traditional for ages, whereas on the other hand - they have been particulary increased along with opening of the new railway border crossing in Łupków and a pedestrian border crossing in Radoszyce in mid 1990s. These activities were concluded in signature of a Partnership Agreement with the Town of Medzilaborce in 2000 that commenced wide cooperation with regard to culture, tourism, sport, as well as mutual meetings of the inhabitants and creation of specific projects favourable to our district and to the town Medzilaborce. The motto of the Partnership Agreement is: "Life in peace, unity and friendship connecting the Nations of Europe".

Next page:

Cross-Boundary Cycling Route

Praktyczne

Kamera w Czaszynie

Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki
Noclegi

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

Warto wiedzieć

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa żubrów
Wędkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

Wyprawy piesze

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

Warto zobaczyć

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichurów - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogród biblijny w Myczkowcach
Miniatury cerkwi Myczkowce
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

Ski-tour

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

Rowerem

Trasy rowerowe

Samochodem

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

Słowacja i Ukraina

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przeglądając nasz serwis ZGADZASZ się na wykorzystywanie tych plików. Szczegółowe informacje na temat cookies
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2024