...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich którym Bieszczady w duszy grają...

Bieszczady

Polecamy:

Domek Skowronek
Brak obsługi Adobe Flash. Zainstaluj odpowiednią wtyczkę.
Dom na Skale
Brak obsługi Adobe Flash.
Czadzie Sioło
Brak obsługi Adobe Flash. Zainstaluj odpowiednią wtyczkę.
Gęsi Zakręt
Brak obsługi Adobe Flash. Zainstaluj odpowiednią wtyczkę.
Brak obsługi Adobe Flash. Zainstaluj odpowiednią wtyczkę.
Domki nad Soliną
Raj Helmuta
Bieszczadzka kryjówka


» Miejscowości «

Baligród i okolice
Bóbrka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Daszówka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany kościółek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mików
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki Górne
Rzepedź
Sękowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Osławą
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki Górne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

» Dawne wsie «

Balnica
Beniowa
Bereźnica Niżna
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
Dźwiniacz Górny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Niżna i Wyżna
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zawój
Zubeńsko
Żurawin

» Informacje praktyczne | Regulamin BdPN

Regulamin dla zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy na rok 2017

Zał. nr 2
Do zarządzenia nr 17/2017 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w sprawie udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych.

Niniejsze zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, opracowano w oparciu o wybrane przepisy: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 627 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. z 2013 r. poz. 400), rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 144, poz. 664), rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 93, poz. 1068), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) art. 20a ust. 1, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.) art. 13.1., ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).

Podejście na Bukowe Berdo foto: P. Szechyński

1. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonuje sieć oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych oraz ścieżek spacerowych, które są udostępnione dla zwiedzających. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po szlakach na obszarze parku narodowego dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu. Za wstęp na szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych, pomiędzy 28 kwietnia a 13 listopada 2017 roku, pobierane są opłaty w punkach informacyjno - kasowych. Wysokość opłat określa cennik będący odrębnym załącznikiem. Dowodem wniesienia opłaty za wstęp do Parku bądź udostępnianie obszaru ścieżki przyrodniczej jest paragon z kasy fiskalnej, który należy zachować do kontroli. W przypadku braku obsługi na punkcie informacyjno - kasowym, zwiedzających obowiązuje wykupienie biletu w punkcie kasowym po zejściu ze szlaku lub ścieżki przyrodniczej.

2. Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych. Osoby niepełnosprawne mają prawo poruszać się po szlakach i ścieżkach wraz ze specjalnie oznaczonym psem asystującym.

Bukowe Berdo, Halicz foto: P. Szechyński

3. Turystyka konna dozwolona jest po specjalnie oznakowanych trasach dla turystyki konnej. Obowiązują następujące zasady dotyczące poruszania się konno na terenie Parku:

- szlaki konne w BdPN są przeznaczone głównie dla poruszania się na koniach będących własnością Parku;
- w zakresie ściśle ograniczonym (limitowanym) dyrektor Parku może udostępnić szlaki konne dla stadnin z otuliny BdPN.

Wysokość opłat za jazdy konne określa cennik będący odrębnym załącznikiem.

4. W Bieszczadzkim Parku Narodowym wyznaczono trasy do jazd bryczkami konnymi (będącymi własnością Parku). Za przejazd bryczką pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa cennik będący odrębnym załącznikiem. Trasy do w/w jazd mają następujący przebieg:

Tarnawa Niżna - Dźwiniacz;
Tarnawa Niżna - Bukowiec (droga publiczna);
Bukowiec parking - Dolina Potoku Niedźwiedziego;
Bukowiec parking - Beniowa - Bukowiec parking;
Wołosate - odcinek drogi (częściowo publicznej) w kierunku Przełęczy Bukowskiej (4 km);
Wołosate - Ustrzyki Górne (wzdłuż drogi publicznej);
Wołosate - trasa przez tereny łąkowo - pastwiskowe w oddziale nr 180 (2 km).

BdPN dolina Terebowca foto: P. Szechyński

5. Turystyka rowerowa w granicach parku dozwolona jest po drogach publicznych oraz (po wykupieniu biletu wstępu na szlak) po odpowiednio oznakowanych trasach w dolinie górnego Sanu.

6. Wędrówki na nartach dozwolone są na odpowiednio oznakowanych odcinkach pieszych szlaków turystycznych oraz na:

- trasach spacerowych wokół Wetliny,
- trasach spacerowych w Wołosatem (po ich uruchomieniu), - trasach spacerowych w obwodzie ochronnym Tarnawa (po jej uruchomieniu).

7. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN:

Pole namiotowe w Bereżkach
Kamping Górna Wetlinka.

Za korzystanie z pola namiotowego pobierane są opłaty, których wysokość określa odrębny załącznik.

8. W okresie od 28 kwietnia do 13 listopada, za korzystanie z następujących parkingów:

w Ustrzykach Górnych, w Wołosatem, na Przełęczy Wyżniańskiej, w Brzegach Górnych, w Bukowcu, w dolinie Terebowca, w dolinie Rzeczycy, w Bereżkach przy polu biwakowym, w obrębie kompleksu turystycznego Górna Wetlinka, przy torfowisku wysokim w Tarnawie Wyżnej, BdPN pobiera opłatę, wysokość której określają odrębne załączniki.

W okresie po 13 listopada do 31 grudnia BdPN na parkingach w Ustrzykach Górnych (wejście na Poł. Caryńską), w Wołosatem, na Przełęczy Wyżniańskiej oraz w Brzegach Górnych Park zapewnia nadzór w zakresie ich organizacji oraz pobiera opłaty.

9. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez BdPN:

Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem,
Noclegi w Tarnawie Niżnej - baza Nad Roztokami,
Noclegi w Wołosatem - Pod Tarnicą,
Noclegi w Ustrzykach Górnych - Biały,
Camping Górna Wetlinka,
Wiata ogniskowa przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach,
Wiata ogniskowa w Ustrzykach Górnych,
Wiata ogniskowa na polu namiotowym w Bereżkach,
Wiata ogniskowa w dolinie Terebowca (Ustrzyki Górne),
Wiata ogniskowa przy Stanica Konna w Tarnawie Niżnej,
Wiata ogniskowa na polu namiotowym w Berehach Górnych.

Regulamin korzystania z wiat ogniskowych oraz wysokość opłat określa odrębny załącznik.

10. Organizowanie masowych imprez turystycznych, w tym rajdów, na obszarze Parku, dozwolone jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach uzgodnionych przed organizacją imprezy.

11. Organizatorzy imprez turystycznych muszą zapewnić udział przewodnika górskiego z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie lub przewodnika górskiego beskidzkiego (wg. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego; DZ.U. nr 868 z dn. 30.06.2014), w obsłudze grupy turystów powyżej 10 osób. Ustala się maksymalną liczbę osób w grupie na 50.

12. Przewodnik górski beskidzki posiadający uprawnienia na obszar Beskidów Wschodnich oraz posiadający ważną licencję BdPN wchodząc na teren parku nie wnosi opłat za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych.

13. Dyrektor Parku wyznacza pośród pracowników osoby do oprowadzania grup w obszarze Parku w celach edukacyjnych oraz turystycznych.

14. Ratownik górski oraz ratownik górski z psem ratowniczym mają prawo bezpłatnego wstępu na szlaki i udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych na terenie parku na podstawie ważnej legitymacji służbowej.

15. Za bezpieczeństwo uczestników imprez i przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie parku odpowiada organizator imprezy turystycznej.

16. Wykonywanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody dyrektora parku i wniesienia opłaty. Wysokość opłat określa odrębny załącznik.

17. Ze względu na bezpieczeństwo turysty, w sezonie zimowym, zaleca się zgłosić planowaną trasę przejścia w stacjach ratunkowych GOPR.

18. W okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2017 roku oraz od 13 listopada do 31 grudnia 2017 roku nie pobiera się opłat za wstęp na szlaki i za udostępnienie ścieżek przyrodniczych.

19. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie parku, w tym do kontroli opłat wstępu, oraz do nakładania mandatów karnych są pracownicy Służby Parku i funkcjonariusze Straży Parku.

20. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego zabrania się:

 • zakłócania ciszy;
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
 • połowu ryb i innych organizmów wodnych;
 • niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących roślin i grzybów i ich części;
 • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
 • pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin, zwierząt i minerałów;
 • niszczenia obiektów dziedzictwa historycznego;
 • ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem dróg publicznych oraz szlaków, ścieżek i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
 • poruszania się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszania się na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz ścieżkach przyrodniczych, za wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi;
 • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi Parku prowadzącymi do osiedli mieszkalnych, campingów i pól namiotowych;
 • uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania po rzekach i potokach znajdujących się w granicach parku narodowego;
 • naruszania ekosystemów Parku poprzez loty na motolotniach, lotniach, paralotniach i spadolotniach;
 • biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
 • organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego;
 • palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
 • zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby - śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej;
 • prowadzenia bez zgody dyrektora Parku działalności handlowej.
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.

21. Nie przewiduje się udostępniania terenu Parku dla następujących celów:

 • sportowych, w tym narciarstwa zjazdowego (za wyjątkiem rekreacyjnego wyciągu w Ustrzykach Górnych);
 • amatorskiego połowu ryb;
 • lotów na lotniach, paralotniach, motolotniach i spadolotniach;
 • lotów latawców i skrzydeł do przemieszczania narciarzy oraz lotów dronów;
 • wykonywania lotów samolotami, helikopterami i innymi środkami powietrznymi w celach turystycznych;
 • używania na wodach Parku kajaków, pontonów i innego sprzętu pływającego.

Cennik obowiązujący od 28.04.2017 do 13.11.2017

Zał. nr 3
Do zarządzenia nr 17/2017 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w sprawie udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych.

OPŁATY za jednodniowy wstęp na poszczególne szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych do zwiedzania:

 • Wołosate, wejście na szlak niebieski na Tarnicę oraz za udostępnienie obszaru ścieżek przyrodniczych "Orlik krzykliwy": 7,00zł/normalny; 3,50zł/ulgowy
 • Przełęcz nad Berehami (Wyżna) - wejście na szlak żółty na Połoninę Wetlińską oraz za udostępnienie obszaru ścieżki przyrodniczej "Pełnik alpejski": 7,00zł/normalny; 3,50zł/ulgowy
 • W pozostałych punktach: 6 zł/normalny; 3 zł/ulgowy

W okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31.08 2017 r., można nabyć bilet wielokrotny w cenie 18 zł (normalny) i 9 zł (ulgowy).
Bilet wielokrotny uprawnia jedną osobę do czterokrotnego wstępu na szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. można zrealizować w dowolne 4 dni przez 14 dni od wystawienia.

Pełny tekst aktualnego regulaminu, zarządzeń, załączniki, cenniki, itp. znajdują się na stronie:
regulamin i cenniki BdPN, 2017 (pdf)Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego


» Praktyczne «

Kamera w Czaszynie

Noclegi
Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczadów - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Aktualności wydawnicze

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przejść
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Jazdy konne
Wyciągi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewoźnicy (Bus)
Przejścia graniczne
Traperska przygoda - tabory

» Warto wiedzieć «

Trochę historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludności
Różne plany rozwoju Bieszczadów
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sieć wodna
Jaskinie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Z psem w Bieszczady
Rejsy po Zalewie Solińskim
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking
Wędkarskie eldorado na Sanie
Geocaching

Fauna Bieszczadów
Flora Bieszczadów

Zagroda pokazowa żubrów
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Karpackie niebo
Wypał węgla drzewnego
Sery w Bieszczadach
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reportaże

Rozmaitości bieszczadzkie

» Cerkwie i cmentarze «

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze żydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandrów i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Kościół w Woli Michowej

Obelisk UPA

» Wyprawy piesze «

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wieś) - Smerek - Połonina Wetlińska - Brzegi Górne
Cisna - Jasło - Smerek (wieś)
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Krąglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruské
Przełęcz nad Roztokami - Okrąglik - Jasło
Jasło i Okrąglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Przysłup Caryński z Bereżek
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z Żubraczego
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny
Brenzberg - ścieżka
Krutyjówka - ścieżka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze Stężnicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jodła k.Pszczelin - opis ścieżki
Stare Procisne, ścieżka
Dwernik - Procisne, ścieżka
Przez bieszczadzki las - ścieżka Nasiczne - Sękowiec
Holica z Ustianowej - ścieżka
Hylaty - ścieżka hist-przyrodnicza
Huczwice - ścieżka geologiczna
Komańcza - ścieżka dydaktyczna
Jawornik - ścieżka
Gminny szlak Baligród
Bukowy Dwór - ścieżka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobrów
Dolina Potoku Zwór

» Warto zobaczyć «

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Dziewiętnastka - pkt. widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Zagroda pokazowa żubrów
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Ogród biblijny w Myczkowcach
CKE Myczkowce; miniatury cerkwi
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zagórzu
Droga krzyżowa w Zagórzu
Sanktuarium w Jasieniu
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Kamień leski
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku

» Ski-tour;

Hyrlata (1103 m) zimą
Matragona (990 m) zimą
Osina (963m n.p.m.)
Płasza, Kurników Beskid, Okrąglik

» Rowerem «

Trasy rowerowe

» Samochodem «

Trasy samochodowe
Stan dróg w Bieszczadach
Parkingi

» Słowacja i Ukraina «

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara Sól
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006

 

Serwis nasz a przede wszystkim współpracujący z nami reklamodawcy
zbierają i przechowują tzw. pliki cookies zarówno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Szczegółowe informacje na temat tych plików
znajdują się w naszej Polityce prywatności

© Twoje Bieszczady 2001-2018
Twoje Bieszczadyon