Skorodne, cmentarz

Start slideshow
180620skorodne4 Skorodne, jedyny nagrobek na cmentarzu po remoncie, 2013 (foto: P. Szechyński)
Skorodne, jedyny nagrobek na cmentarzu po remoncie, 2013 (foto: P. Szechyński)
093801skorodne1 Skorodne, cmentarz greckokatolicki, 2006. Epitafium (bardzo słabo czytelne: Johanna Strien, 20 2 1836 ; 10 4 1892 FRIEDE IHNEN ASCHE! (fot. P. Szechyński)
Skorodne, cmentarz greckokatolicki, 2006. Epitafium (bardzo słabo czytelne: Johanna Strien, 20 2 1836 ; 10 4 1892 FRIEDE IHNEN ASCHE! (fot. P. Szechyński)
093731skorodne3 Skorodne, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński
Skorodne, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński
093747skorodne2 Skorodne, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)
Skorodne, cmentarz greckokatolicki, 2006 (fot. P. Szechyński)