...Twoje Bieszczady - serwis dla wszystkich ktˇrym Bieszczady w duszy graj▒...

Bieszczady


Bieszczader Biuro Podrˇ┐yPolecamy:

4x4 w Bieszczadach
Czadzie Sioło
Chata Smerek
Kolejowy Smolnik
Borsuczyna, Horb
4x4 w Bieszczadach
Bieszczader Biuro Podr├│┼╝y
Werchowyna
Gospodarstwo Aleksa
Panorama Solina


» Cerkwie i cmentarze «

Cerkwie drewniane w Bieszczadach
Cerkwie murowane
Kapliczki w Bieszczadach
Dawne cmentarze, cerkwie i cerkwiska
Ikonostas
O ikonie słów kilka
Bojkowszczyzna Zachodnia. Ochrona zasobów kulturowych - działania praktyczne (pdf)

Cmentarze ┼╝ydowskie (kirkuty)
Cmentarze ewangelickie Bandr├│w i Stebnik (Steinfels); cm. gr.kat. w Stebniku
Cmentarze wojskowe w Komańczy
Cmentarz wojskowy w Lesku

Ko┼Ťci├│┼é w Woli Michowej
Ko┼Ťci├│┼é w Koma┼äczy

Obelisk UPA

» Miejscowo┼Ťci «

Baligr├│d i okolice
B├│brka
Buk k.Terki
Bystre k.Czarnej
Cisna i okolice
Czarna i okolice
Dasz├│wka
Duszatyn
Dwernik i Dwerniczek
Glinne
Jankowce
Kalnica k.Baligrodu
Komańcza i okolice
- Mogiła - legenda
- drewniany ko┼Ťci├│┼éek
- klasztor Nazaretanek
Lutowiska
Łupków
Mik├│w
Muczne
Myczkowce
Nasiczne
Olszanica
Orelec
Prełuki
Rajskie
Roztoki G├│rne
Rzeped┼║
S─Ökowiec i okolice
Serednie Małe
Smolnik nad Os┼éaw─ů
Solinka
Solina i okolice
- bieszczadzkie zapory
- tajemnica zatoki
Stefkowa
Terka
Uherce Mineralne
Ustianowa
Ustrzyki G├│rne
Wetlina
Wola Matiaszowa
Wola Michowa
Wołosate
Zatwarnica
Zwierzyń

» Dawne wsie «

Balnica
Beniowa
Bere┼║nica Ni┼╝na
Bukowiec
Caryńskie
Choceń
Dydiowa
D┼║winiacz G├│rny
Hulskie
Huczwice
Jawornik
Jaworzec
Kamionki
Krywe
Łokieć
Łopienka
- rys historyczny Łopienki
- Chrystus Bieszczadzki
Łuh
Rabe k.Baligrodu
Rosolin
Ruskie
Sianki
Skorodne
Sokoliki
Sokołowa Wola
Studenne
Tarnawa Ni┼╝na i Wy┼╝na
Tworylne
- Tworylczyk
Tyskowa
Zaw├│j
Zubeńsko
┼╗urawin
Szko│a podstawowa w Polanie bŕdzie zamkniŕta przez Gminŕ i prowadzona przez Stowarzyszenie

Radni Gminy Czarna na sesji w dniu 24.02.2005 roku przyjŕli uchwa│ŕ o zamiarze likwidacji Szko│y Podstawowej im. ks.Kardyna│a S. Wyszy˝skiego w Polanie. W uzasadnieniu podano, ┐e rzeczywistym celem likwidacji szko│y jest przekazanie jej wiejskiemu stowarzyszeniu, ktˇre ma poprowadziŠ szko│ŕ od dnia 31.08.2005 roku. Gmina uwa┐a, ┐e nie staŠ jej na dalsze prowadzenie szko│y.

Rozpoczŕcie roku szkolnego

Zanim radni wiŕkszoÂci▒ g│osˇw (na 13 radnych, 11 g│osowa│o za przyjŕciem uchwa│y, 2 siŕ wstrzyma│o) przeg│osowali uchwa│ŕ, zosta│o zawarte porozumienie miŕdzy Rad▒ Pedagogiczn▒ Szko│y, a gmin▒ Czarna. Porozumienie to zosta│o przyjŕte jednog│oÂnie przez radnych. Porozumienie okreÂla warunki przekazania szko│y do prowadzenia przez stowarzyszenie.

Po przejŕciu Szko│y Podstawowej przez Stowarzyszenie Gmina i jej samorz▒d zapewnia i gwarantuje pomoc w funkcjonowaniu Szko│y i Stowarzyszenia, ktˇre j▒ przejmie. Wedle zawartego porozumienia, Gmina zapewni pracŕ w szko│ach w Czarnej trzem nauczycielom z Polany. W ten sposˇb z jednej strony ci nauczyciele maj▒, gwarancjŕ pracy w szko│ach w Czarnej, a z drugiej strony mog▒ w ca│oÂci lub czŕÂciowo oddaŠ godziny dydaktyczne nauczycielom, ktˇrzy bŕd▒ zatrudnieni przez Stowarzyszenie w Szkole w Polanie.

szko│a w Polanie W szkole.

Gmina przeka┐e nieodp│atnie budynek szko│y ( bez mieszkania ) wraz z terenem przyszkolnym, bez ┐adnych obci▒┐e˝ i nieruchomoÂci te nie bŕd▒ obci▒┐one podatkiem. Przeka┐e te┐ nieodp│atnie w u┐yczenie nieruchomoÂci po dawnej RSP w Polanie w celu stworzenia warunkˇw do dzia│alnoÂci gospodarczej Stowarzyszenia, na zasadach takich jak obiekty szkolne, a po┐ytki z niej zasil▒ bud┐et Stowarzyszenia.

Nieodp│atnie poprowadzi sprawy administracyjno-ksiŕgowe Stowarzyszenia. Bŕdzie s│u┐yŠ pomoc▒ w remontach i naprawach w szkole oraz wybuduje budynek sk│adowy na opa│. Opa│ ma zabezpieczyŠ przez co najmniej 5 lat. Bŕdzie przekazywaŠ pieni▒dze na klasŕ zerow▒ w wysokoÂci subwencji oÂwiatowej przypadaj▒cej na ka┐de dziecko.

Niektˇrzy maj▒ do szko│y naprawdŕ pod gˇrŕ

Gmina ponadto zapewni pe│ne utrzymanie szko│y do 31 grudnia 2005r. w tym zatrudnionych przez Stowarzyszenie nauczycieli, na dotychczasowych zasadach p│acowych. Natomiast Rada Pedagogiczna Szko│y w Polanie zobowi▒za│a siŕ wspˇ│zorganizowaŠ Stowarzyszenie gwarantuj▒ce przejŕcie i funkcjonowanie Szko│y, aby poziom nauczania dzieci by│ co najmniej na takim samym poziomie co teraz. Nie mo┐e jednak nikomu daŠ gwarancji zatrudnienia, gdy┐ organem do tego uprawnionym bŕdzie nowo powsta│e Stowarzyszenie.

Szko│a Podstawowa w Polanie zwrˇci│a siŕ o pomoc do stowarzyszenia "Edukator" przejmuj▒cego ma│e szko│y zamykane z powodˇw ekonomicznych przez samorz▒dy gminne.

Pierwsze lekcje w zerˇwce

Stowarzyszenie to wyrazi│o ch੠wspˇ│pracy z pola˝sk▒ szko│▒. 03.03.2005 w szkole odby│o siŕ zebranie cz│onkˇw za│o┐ycieli Zamiejscowego Oddzia│u Stowarzyszenia "Edukator", ktˇre od wrzeÂnia tego roku poprowadzi szko│ŕ podstawow▒ w Polanie. Spo│eczno-OÂwiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepe│nosprawnym "Edukator" z úom┐y prowadzi ju┐ 17 szkˇ│ podstawowych zamkniŕtych przez w│adze samorz▒dowe z powodˇw ekonomicznych oraz ma cztery Oddzia│y Zamiejscowe. Oddzia│ w Polanie bŕdzie pi▒tym Oddzia│em Zamiejscowym.

W zebraniu uczestniczy│o 36 osˇb, ale do stowarzyszenia zapisa│o siŕ 29. Ju┐ po zebraniu zapisa│a siŕ 1 osoba, wiŕc Oddzia│ liczy 30 osˇb. Ta liczba mo┐e siŕ zwiŕkszyŠ, poniewa┐ jest mo┐liwoŠ, aby jeszcze siŕ dopisaŠ. Mo┐na oczywiÂcie te┐ wspieraŠ szko│ŕ nie bŕd▒c cz│onkiem stowarzyszenia.

Wybrano w│adze Pola˝skiego Oddzia│u Stowarzyszenia "Edukator" w nastŕpuj▒cym sk│adzie:

  Zarz▒d:
 • Stanis│aw MyÂli˝ski- prezes
 • Karolina Smole˝ska- wiceprezes
 • Barbara Michno- skarbnik
 • Andrzej Majewski- sekretarz
 • Anna Stŕpniewska- cz│onek zarz▒du
 • Lena Wierci˝ska- cz│onek zarz▒du
 • Andrzej Ga│ek- cz│onek zarz▒du
  Komisja Rewizyjna:
 • Bogdan Mikrut- przewodnicz▒cy
 • Maria Faran- cz│onek
 • Maria Piotrowicz- cz│onek

Jak funkcjonuje taka szko│a stowarzyszeniowa?

Polana - szko│a w roku 1959 A tak by│o w roku 1959

Idea jest taka, aby szko│a sta│a siŕ centrum kulturalnym wsi i miejscem nie tylko kszta│cenia dzieci, ale tak┐e organizowania kursˇw edukacyjnych (np. : komputerowych, jŕzykowych i innych) tak┐e i dla doros│ych mieszka˝cˇw. Rodzice musz▒ siŕ bardziej zaanga┐owaŠ w funkcjonowanie szko│y, pomagaŠ w remontach, dbaŠ o szko│ŕ, wykonywaŠ pewne prace porz▒dkowe. Wiadomo, bowiem ┐e pieniŕdzy, przynajmniej na pocz▒tku bŕdzie ma│o (nauczyciele zatrudnieni tylko w Polanie przez stowarzyszenie bŕd▒ zarabiali mniej ni┐ dotychczas) i pomoc rodzicˇw to znaczna oszczŕdnoŠ w bud┐ecie szko│y.

Zarz▒d stowarzyszenia z kolei powinien postaraŠ o pozyskanie Ârodkˇw finansowych i rzeczy trwa│ych od sponsorˇw-firm i osˇb prywatnych chc▒cych wesprzeŠ szko│ŕ oraz Ârodkˇw, ktˇre mo┐na pozyskaŠ z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wynika z tego, ┐e funkcjonowanie szko│y na nowych zasadach bŕdzie kosztowa│o zarˇwno rodzicˇw jak i cz│onkˇw stowarzyszenia wiele pracy i zaanga┐owania. Potrzebna bŕdzie wszelka pomoc, przede wszystkim finansowa.

Ju┐ teraz mo┐na przekazaŠ 1 % podatku oddawanego do urzŕdu skarbowego na rzecz organizacji po┐ytku publicznego z przeznaczeniem na szko│ŕ w Polanie. Podatnika nic to nie kosztuje, poniewa┐ kwota ta odliczona jest podatku, ktˇry wp│acaj▒ do urzŕdu skarbowego.

UWAGA: od roku podatkowego 2007 zasz│y zmiany w sposobie przekazywania 1% podatku na OPP. Zgodnie z obowi▒zuj▒cymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osˇb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z pˇ╝n. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza│towanym podatku dochodowym od niektˇrych przychodˇw osi▒ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z pˇ╝n. zm.) urzŕdy skarbowe zosta│y zobowi▒zane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1% podatku nale┐nego, wynikaj▒cego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji po┐ytku publicznego (OPP).

W celu przekazania 1% podatku na rzecz organizacji po┐ytku publicznego dla Zespo│u Szkˇ│ Salezja˝skich w Polanie nale┐y w deklaracji podatkowej za 2007 rok podaŠ pe│n▒ nazwŕ organizacji po┐ytku publicznego oraz jej nr KRS:

Spo│eczno-OÂwiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepe│nosprawnym "Edukator" - úom┐a, KRS: 0000048046.

Dodatkowo prosimy o wpisanie "Szko│a w Polanie" w rubryce "Inne informacje, w tym u│atwiaj▒ce kontakt z podatnikiem", znajduj▒cej siŕ bezpoÂrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku nale┐nego.

Skromna szatnia

Karolina Smole˝ska

» Praktyczne «

Kamera w Czaszynie

Noclegi
Schroniska
Schroniska PTSM
Bazy namiotowe i chatki
Harcerskie bazy i hoteliki

Mapa Bieszczady - wersja online
Mapy Bieszczad├│w - recenzje
Mapy wycinkowe - recenzje
Przewodniki
Ciekawe wydawnictwa

Szlaki turystyczne - opisy
Szlaki turystyczne - wykaz
Czasy przej┼Ť─ç
Ścieżki przyrodnicze - wykaz
Regulamin BdPN
Punkty kasowe BdPN

Bieszczadzka Kolejka Le┼Ťna
Jazdy konne
Rejsy po Zalewie Solińskim
Wyci─ůgi narciarskie
Muzea
Informacja turystyczna
Przewodnicy
Przewo┼║nicy (Bus)
Przej┼Ťcia graniczne
Traperska przygoda - tabory

» Warto wiedzie─ç «

Z psem w Bieszczady
Zagroda pokazowa ┼╝ubr├│w
W─Ödkarskie eldorado na Sanie
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Karpackie niebo
Sery w Bieszczadach
Wypał węgla drzewnego
Jaskinie
Snowgliding w Bieszczadach
Bieszczadzkie szybowiska
Bieszcz. Centrum Nordic Walking

Troch─Ö historii
Podział (granice) Bieszczadów
Losy bieszczadzkiej ludno┼Ťci
R├│┼╝ne plany rozwoju Bieszczad├│w
Na wyniosłych połoninach BdPN
Nie tylko Wysokie
Sie─ç wodna
Geocaching

Fauna Bieszczad├│w
Flora Bieszczad├│w

Le┼Ťny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie"

Ukraińska Powstańcza Armia
Karol Wojtyła w Bieszczadach
Bieszczady pół wieku temu
Bieszczady w filmie

Polowanie w Bieszczadach

Reporta┼╝e

Rozmaito┼Ťci bieszczadzkie

» Wyprawy piesze «

Tarnica z Wołosatego
Halicz z Wołosatego
Bukowe Berdo z Mucznego
Krzemień
Szeroki Wierch
Połonina Caryńska
Połonina Wetlińska
Smerek (wie┼Ť) - Smerek - Po┼éonina Wetli┼äska - Brzegi G├│rne
Cisna - Jas┼éo - Smerek (wie┼Ť)
Przysłup - Jasło
Suche Rzeki - Smerek
Dwernik-Kamień
Pętla: Wetlina - Riaba Skała - Czerteż - Kremenaros - Rawki - Dział - Wetlina
Mała i Wielka Rawka z p. Wyżniańskiej
Ścieżka "Berehy Górne"
Chryszczata z Komańczy
Chryszczata z Jeziorka Bobrowego
Szlak Huczwice - Chryszczata
Wołosań z Żubraczego
Jaworne - Kołonice - Jabłonki
Kr─ůglica
Hyrlata
Szlak graniczny Łupków - Balnica
Przełęcz nad Roztokami - Ruske
Prze┼é─Öcz nad Roztokami - Okr─ůglik - Jas┼éo
Jas┼éo i Okr─ůglik ze Strzebowisk
Łopiennik
Ścieżka Jeleni Skok z Cisnej (wieża widokowa)
Opołonek i Kińczyk Bukowski
Ścieżka dendrologiczno-historyczna w Berehach
Przysłup Caryński z Bereżek
Bukowiec - Sianki - Źródła Sanu
Tarnawa Ni┼╝na - D┼║winiacz G├│rny
Brenzberg - ┼Ťcie┼╝ka
Krutyj├│wka - ┼Ťcie┼╝ka
Tworylne i Krywe z Rajskiego
Terka - Studenne
Otaczarnia w Bukowcu
Rajskie - Studenne (most)
Przysłup - Krywe
Korbania z Bukowca
Korbania z Łopienki i Tyskowej
Suliła
Wola Michowa - Balnica szl. żółtym
Z Balnicy do Osadnego
Do Solinki z ┼╗ubraczego
Zwierzyń - Myczków
Tyskowa i Radziejowa ze St─Ö┼╝nicy
Lasumiła - najgrubsza jodła
Jod┼éa k.Pszczelin - opis ┼Ťcie┼╝ki
Stare Procisne, ┼Ťcie┼╝ka
Dwernik - Procisne, ┼Ťcie┼╝ka
Przez bieszczadzki las - ┼Ťcie┼╝ka Nasiczne - S─Ökowiec
Kopalnia ropy Polana - Ostre
Holica z Ustianowej - ┼Ťcie┼╝ka
Hylaty - ┼Ťcie┼╝ka hist-przyrodnicza
Huczwice - ┼Ťcie┼╝ka geologiczna
Koma┼äcza - ┼Ťcie┼╝ka dydaktyczna
Jawornik - ┼Ťcie┼╝ka
Gminny szlak Baligr├│d
Bukowy Dw├│r - ┼Ťcie┼╝ka przyrodnicza
Po ekomuzeum w krainie bobr├│w
Dolina Potoku Zw├│r

» Warto zobaczy─ç «

Wodospady i kaskady
Jeziorka Duszatyńskie
Jeziorko Bobrowe
Sine Wiry
"Gołoborze" i dolina Rabskiego
Rezerwat "Przełom Osławy"
Rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"
Torfowisko "Tarnawa"
Torfowisko "Wołosate"
Jaskinie w Nasicznem
Grota w Rosolinie
Rezerwat "Hulskie"
Młyn w Hulskiem
Pichur├│w - punkt widokowy
Przełęcz Wyżna - pkt. widokowy
Przełęcz Żebrak
Zagroda pokazowa ┼╝ubr├│w
Mini-zoo w Lisznej i Myczkowcach
Kamień leski
Koziniec kamieniołom
Skałki Myczkowieckie
Kolejowy Smolnik
Ogr├│d biblijny w Myczkowcach
CKE Myczkowce; miniatury cerkwi
Entomo-zieleniec Myczkowce
MBL Sanok - skansen w Sanoku
Park miejski w Sanoku
Zielony domek w Ustrzykach G.
Muzeum Historii Bieszczad
Klasztor w Zag├│rzu
Droga krzy┼╝owa w Zag├│rzu
Sanktuarium w Jasieniu
Ekomuzeum Hołe
Pomnik Tołhaja
Most podwieszany w Dwerniczku
XIX-wieczny most kolejki
Radoszyckie źródełko
- legenda o radoszyckim źródełku
Nowe pomniki przyrody w dolinie Osławy i Kalniczki
Góry Słonne
Rezerwat Sobień
Rezerwat "Polanki"
Góry Słonne - pkt. widokowy

» Ski-tour;

Hyrlata (1103 m) zim─ů
Matragona (990 m) zim─ů
Osina (963m n.p.m.)
P┼éasza, Kurnik├│w Beskid, Okr─ůglik

» Rowerem «

Trasy rowerowe

» Samochodem «

Trasy samochodowe
Stan dr├│g w Bieszczadach
Parkingi

» S┼éowacja i Ukraina «

Zalew Starina (Słowacja)

Projekt Rozłucz
Jasienica Zamkowa
Stara S├│l
Bieszczady Wschodnie - relacja z wyjazdu 2005
Czarnohora, relacja z wyjazdu 2006


Serwis nasz i wsp├│┼épracuj─ůcy z nami reklamodawcy
zbieraj─ů i przechowuj─ů tzw. pliki cookies zar├│wno do np. statystyk,
jak i w celach reklamowych. Korzystaj─ůc z naszych stron bez zmiany ustawien przegladarki b─Öd─ů one zapisane w pami─Öci urz─ůdzenia. Przegl─ůdaj─ůc nasz serwis ZGADZASZ si─Ö na wykorzystywanie tych plik├│w. Szczeg├│┼éowe informacje na temat cookies
znajduj─ů si─Ö w naszej Polityce prywatno┼Ťci

© Twoje Bieszczady 2001-2023